بررسی الگوی پیش ارزشیابی سیاست های کلی

جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی در تاریخ1398/09/30 با موضوع ارائه الگوی پیش ارزشیابی سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

بررسی الگوی پیش ارزشیابی سیاست های کلی

جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی روز شنبه 30 آذرماه 98 با موضوع ارائه الگوی پیش ارزشیابی سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

تماس با کمیسیون

  • تلفن: 021
  • فکس: 021
  • ایمیل: info@maslahat.ir
 
* *

انتشارات و گزارش ها