کمیسیون نظارت

  • کمیته ها:

  • امور شاخص های نظارت
  • بررسی و نظارت
  • تطبیق قوانین و مقررات با سیاست های کلی
  • چشم انداز