وظایف و ماموریت ها

 

 پيگيري و كارشناسي امور نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز بيست ساله بشرح زير:

1- بررسي كارشناسي قوانين، مقررات، آئين‌نامه‌ها و اقدامات اجرايي قواي سه‌گانه، شوراها و همچنين شوراهاي عالي در روند تصويب و اعلام نظر به موقع و تدوين گزارش‌هاي انطباق و يا عدم انطباق با سياست‌هاي كلي با همكاري كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه و معاونت امور قوا و شوراها و ارسال آن به كميسيون نظارت مجمع و يا رئيس و دبير مجمع.
2- پيگيري اجراي مصوبات كميسيون نظارت مجمع به منظور رفع مغايرت‌ها و اصلاح موارد قبل از تصويب نهايي و اجرايي شدن كامل اقدامات درخصوص «تصويب قوانين، مقررات، آئين‌نامه‌ها و اقدامات اجرايي قواي سه‌گانه، شوراها و همچنين شوراهاي عالي» از طريق نهادهاي نظارتي ذيربط و عنداللزوم با همكاري كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه و معاونت امور قوا و شوراها.
3- بررسي و تحليل محتوايي قوانين، مقررات و مصوبات شوراهاي عالي از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام.
4- پيگيري به منظور دريافت و تلفيق نظرات و ديدگاه‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي مجمع درخصوص نحوه اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام.
5- تهيه، تدوين و طراحي خط مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با مشاركت كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه مجمع و به روز رساني آنها.
6- تحليل شاخص‌هاي نظارت و تنظيم گزارش‌هاي نظارتي از اجراي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز بيست ساله.
7- برقراري ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي كشور به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از ديدگاه‌هاي آنان در راستاي تحقق امر نظارتي مجمع.
8- انجام مطالعات كارشناسي و بررسي ميداني از آثار اجرا و تحقق سياست‌هاي كلي نظام و ارائه تحليل‌هاي كارشناسي پيرامون مراحل اجرايي موارد فوق.
9- بررسي و ارزيابي گزارش‌ها و موضوعات ارجاعي به كميسيون نظارت مجمع و انجام امور كارشناسي موضوعات محوله از سوي كميسيون نظارت مجمع و تهيه و تنظيم نقطه نظرات و پيشنهادهاي كارشناسي موارد مذكور.
10- انجام بررسي‌هاي كارشناسي پيرامون مصوبات كميته‌هاي تخصصي كميسيون نظارت مجمع و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات لازم به كميسيون نظارت و دبير مجمع.
11- بررسي چگونگي اعمال سياست‌هاي كلي نظام در مراحل تنظيم و اجراي برنامه‌هاي ميان مدت از طريق مراجع ذيربط.
12- انجام بررسي‌ها و ارزيابي ادواري و موردي از نحوه اجراء و تحقق سياست‌هاي كلي نظام در بخش‌ها و دستگاه‌هاي كشور و تعيين و پيگيري موارد عدم مطابقت با استفاده از نظرات كارشناسي كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه مجمع.
13- شناسايي نخبگان، متخصصين، صاحبنظران و انديشمندان و ايجاد كانون تفكر به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي و اجرايي كشور در زمينه‌هاي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و سندچشم‌انداز بيست ساله.
14- پيشنهاد تعديل، تكميل و يا اصلاح سياست‌هاي گذشته و عنداللزوم ارائه پيشنهاد در زمينه سياست‌هاي كلي جديد با توجه به بازخورد آثار در حين اجراي سياست‌هاي كلي نظام.
15- اجراي وظايف و تكاليف مربوط به دبيري كميسيون نظارت مجمع و هماهنگي و انجام امور مربوط به تشكيل جلسات كميسيون مذكور.
16- گردآوري و نگهداري اطلاعات و گزارش‌هاي مربوط به نهادهاي نظارتي كشور و همچنين ايجاد آرشيو بررسي‌ها و تحقيقات انجام شده و مستندات تصميمات كميسيون نظارت مجمع.
17- ايجاد بانك اطلاعاتي شاخص‌ها و نماگرهاي نظارت و ساير آمار و اطلاعات مورد نياز.
18- انجام ساير اموري كه از طريق مقام مافوق ارجاع مي‌گردد.