وظایف و ماموریت ها
 
  كميسيون علمي ، فرهنگي و اجتماعي دبير خانه موظف است با انجام بررسي هاي تحقيقاتي و كارشناسي امور، نتايج اين پژوهش ها را براي تصويب به كميسيون علمي ، فرهنگی و اجتماعي مجمع ارايه كند. شرح وظايف اين كميسيون به اين شرح است :  

-         تهيه و تدوين اوليه سياست هاي كلي با هدايت پروژه هاي تحقيقاتي
-         آماده سازي پيش نويس سياست ها
-         برگزاري جلسات كارشناسي براي استفساريه ها و معضلات و سیاستهای کلی پیشنهادی
-         بررسي طرح ها و لوايح اختلافي

-         تنظيم دستور جلسه براي كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعی مجمع