کمیته های تخصصی:

  • آموزش، تحقیقات و امور نخبگان

science-technology@maslahat.ir

شماره تماس: 22915683

  • فرهنگی و سبک زندگی

cultural@maslahat.ir

شماره تماس: 22915662

  • امور اجتماعی، بهداشت و سلامت

social@maslahat.ir

شماره تماس: 22915663

zanan-javanan@maslahat.ir

شماره تماس: 22276969

  • مبارزه با مواد مخدر

drugcontrol@maslahat.ir

شماره تماس: 88508439

  • ارتباطات و امور سایبری  

cyberspace@maslahat.ir

شماره تماس : 22277253