دبیر کمیسیون اصلی و رئیس کمیسیون دبیرخانه مجمع


الف ـ  مشخصات فردي
 
نام و نام خانوادگي: علي مبيني دهكردي            
نام پدر: حاج آقا
شماره شناسنامه: 169
محل صدور: حوزه 1 شهرکرد
محل تولد: شهرکرد    
تاريخ تولد: 1334
 
ب ـ  سوابق تحصيلي
 
1ـ دكتراي مديريت استراتژيك   دانشکده مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی
عنوان رساله دورۀ دکترا "استراتژی بهیه امنیت غذائی ج.ا.ا در دو دهه آینده" با درجۀ عالی
2ـ كارشناس ارشد علوم سياسي   
عنوان رساله دورۀ فوق لیسانس "بررسی آثار و پیامدهای تعدیل اقتصادی" با درجۀ عالی
3ـ كارشناس مهندسي كشاورزي (رشته زراعت و اصلاحات نباتات)
4- كارشناس برنامه‌ريزي آموزشي
 
ج ـ سوابق مديريتي و اجرايي
 
1ـ عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي استان چهار محال و بختياري  62ـ1359
2ـ مدير كل كشاورزي، منابع طبيعي و تعاون روستايي   69ـ1362
3ـ نماينده دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه شهركرد 74ـ1370
4ـ عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس   74ـ1370
5ـ عضو كميسيون تلفيق برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دوره چهارم مجلس
6ـ نماينده منتخب مجلس جهت نظارت بر چگونگي اجراي تبصره‌هاي هزينه‌اي بخشهاي توليدي.
7ـ استاندار استان چهار محال و بختياري      76ـ1374
8ـ مشاور وزير كشاورزي در امور طرح و برنامه     84ـ1376 (ادامه دارد)
9ـ دبير كميسيون زيربنائي و توليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام  84ـ1376 (ادامه دارد)
10ـ عضو کمیسیون تدوین سیاستهای کلی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در مجمع تشخیص مصحلت نظام 
11ـ قائم مقام معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت     84ـ1381 (ادامه دارد)
12ـ عضو شوراي عالي مشاوران وزارت جهاد كشاورزي    84ـ1376 (ادامه دارد)
13ـ دبیر کمیسیون خاص تدوین چشم‌انداز ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام   83ـ1382
14ـ عضو گروه اساتيد هدايت و راهنمايي مطالعاتي گروهي در دانشگاه عالي دفاع ملي (علوم استراتژيك بصورت تیمی) 
 
د ـ سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی
 
د ـ1 ـ مجري طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي
1ـ تهيه و تدوين چشم‌انداز بيست‌ساله بلندمدت جمهوري اسلامي ايران در سطح ملي در مجمع تشخيص مصلحت نظام. 
2ـ تهيه و تدوين چشم‌انداز بيست ساله صنعت نفت در وزارت نفت.
3ـ تدوين سياستهاي كلان آمايش سرزمين در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
4ـ بررسي شاخصهاي توسعه در مناطق مختلف كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام
5ـ تدوين سياستهاي كلان بخش كشاورزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
6ـ تدوين سياستهاي كلان شهرسازي در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
7ـ تدوين سياستهاي كلان مسكن در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
8ـ تدوين سياستهاي كلان صنعت در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
9ـ تدوين سياستهاي كلان بخش حمل و نقل در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
10ـ تدوين سياستهاي كلان بخش معدن در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
11ـ تدوين سياستهاي كلان بخش نفت و گاز در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
12ـ تدوين سياستهاي كلان بخش آب در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
13ـ تدوين سياستهاي كلان بخش منابع طبيعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
14ـ تدوين سياستهاي كلان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
15ـ تدوين سياستهاي كلان بخش ارتباطات در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
16ـ بازنگري در قانون برق ايران در مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو 
17ـ بازنگري در قانون آب ايران در مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو 
18ـ تهيه سند ملي آب ايران و احكام مربوط به آن 
19ـ بررسي تطبيقي اهداف ملي كشورهاي مختلف جهان و تعيين اهداف كلان جمهوري اسلامي ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
دـ 2ـ مقالات علمي
 
1ـ رويكردي نو به استراتژي بهينه امنيت غذايي جمهوري اسلامي ايران. 
2ـ رويكردي نو به انتخاب بهترين گزينه راهبردي امنيت غذايي جمهوري اسلامي ايران.
3ـ تبيين نقش تعاونيها در زندگي آينده عشاير.
4ـ چشم‌انداز آينده منابع آب در ايران و خاورميانه.
5ـ كاربرد تكنولوژي در معادن.
6ـ نوين‌سازي ساختار بخش كشاورزي ايران.
7ـ بررسي عوامل مؤثر در افزايش بهره‌وري ملي 
8ـ بررسي تطبيقي تكنولوژي كشورهاي مختلف جهان.
9ـ روشهاي محاسبه و تعيين سهم عوامل مؤثر در توليد ثروت ملي.
10ـ روشها و تكنيك هاي شناخت محيط در تدوين استراتژي.
11ـ بررسي سيستم ها و زيرسيستم‌هاي مديريت استراتژيك.

د ـ 3ـ ساير فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي

 

 
1ـ برگزاري سمينار آموزش چشم‌انداز ملي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان 
2ـ برگزاري سمينار آموزش تدوين چشم‌انداز ملي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان چهارمحال‌وبختياري 
3ـ برگزاري سمينار آموزش تدوين چشم‌انداز ملي در دانشگاه صنعتي شريف.
4ـ برگزاري سمينار آموزش تدوين چشم‌انداز ملي در دانشگاه دفاع ملي.
5ـ برگزاری سمينار آموزش تدوين چشم‌انداز ملي در شوراي اسلامي شهر تهران.
6ـ برگزاري سمينار آموزش تدوين چشم‌انداز ملي در سازمان تبليغات اسلامي قم.
7ـ برگزاري سمينار آموزش تدوين چشم‌انداز ملي نزد صاحبان صنايع اروميه.
8ـ ارائه مشاوره فني در خصوص طرح خودكفائي دانه‌هاي روغني كشور.
9ـ ارائه مشاوره فني و ناظر طرح مطالعاتي تعيين جايگاه تهران در سطح ملي و بين‌المللي.
10ـ مشاوره رساله دوره دكترا در مديريت استراتژيك.