کمیته های تخصصی کمیسیون زیربنایی و تولیدی

 

1.کمیته تخصصی حمایت از تولیدملی، صنایع، معادن و فناوری

رئیس کمیته: آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

دبیر کمیته: آقای دکتر امیر عظیمی

 

وظایف و تشکیلات:

کمیته تخصصی حمایت از تولیدملی، صنعت، معدن و فن آوری، یکی از کمیته های اصلی و تخصصی در حوزه تولیدی کمیسیون زیربنایی و تولیدی است که از بدو تاسیس این کمیسیون، فعالیت خود را آغاز نموده و با سه کارگروه تخصصی به انجام وظایف محوله از جمله پشتبانی علمی و پژوهشی از تدوین و ارزیابی سیاست های  کلی نظام در حوزه صنعت و معدن، همچنینفراهم سازی اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه از طرف رياست محترم کمیسیون به كميته ارجاع مي‌گردد. ارائه­ ی پيشنهادهای كارشناسي در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان (موارد مربوط به حوزه صنعت و معدن). و سایر امور ذیربط می پردازد.

کارگروه های تخصصی:

          1.کارگروه حمایت از تولید ملی و تاب آوری صنعتی

         2.کارگروه صنعت

         3. کارگروه معدن

         4.کارگروه فن آوری و  نوآوری

اطلاعات تماس کمیته:

-        آدرس پست الکترونیکی :   a.azimi@maslahat.ir

-         نمابر: 66482791

 

 

 

2.کمیته تخصصی حمل و نقل دریایی و توسعه دریامحور

-رئیس کمیته:  آقای دکتر حسن بیک محمدلو

- دبیر کمیته: آقای محمد حسین تقوی

 

- وظایف و تشکیلات

تدوین، بازنگری و ارزیابی سیاست های کلی حمل و نقل

تدوین، بازنگری و ارزیابی سیاست های کلی توسعه دریا محور

ارتباط و تعامل با جوامع دانشگاهی و نخبگان

ارتباط و تعامل با دستگاه های اجرایی مرتبط

 

کارگروه های تخصصی:

حوزه حمل و  نقل: 1- ریلی 2- زمین 3- هوایی 4- دریایی 5- اقتصاد، مدیریت و حقوق حمل و نقل

حوزه توسعه دریا محور: 1- حقوقی، سیاسی  2- نظامی، انتظامی و امنیتی 3- اقتصاد و مدیریت دریا  4- صنایع و فناوری های دریایی  5- فرهنگی و اجتماعی دریا

اطلاعات تماس کمیته:

آدرس پست الکترونیکی: h.beykmohamadloo@maslahat.ir

نمابر: 02166482791

 

3.کمیته تخصصی انرژی

-رئیس کمیته: آقای دکتر حمید راشدی

- دبیر کمیته: آقای احمد مرتضایی

- وظایف و تشکیلات

کمیته تخصصی انرژی، یکی از کمیته‌های اصلی و تخصصی در حوزه تولیدی کمیسیون زیربنایی و تولیدی است که از بدو تأسیس این کمیسیون، فعالیت خود را آغاز نموده و با 8 کارگروه تخصصی به انجام وظایف می‌پردازد. از جمله این وظایف تدوین و ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی و همچنین فراهم‌سازی اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی است که از طرف ریاست محترم کمیسیون، دبیر و رئیس مجمع به کمیته ارجاع می‌شود. ارائة پیشنهادهای کارشناسی در خصوص موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان (موراد مربوط به حوزه انرژی) و سایر امور ذیربط می‌پردازد.

در این راستا کمیته فعالیت‌های خود را در چهار بخش سازماندهی کرده است:

·        برگزاری نشست‌های تخصصی پیرامون موضوعات روز و سیاست‌های کلی مرتبط

·        انجام پروژه‌های تحقیقاتی با موضوعات شاخص‌سازی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحقق سیاست‌های کلی نظام و بازنگری سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های تحت پوشش کمیته

·        برگزاری جلسات کارگروه‌های علمی و اجرایی به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شاخص‌های نظارت بر عملکرد آن‌ها و بازنگری در سیاست‌های کلی

·        اظهار نظر در امور ارجاعی از سوی ریاست محترم کمیسیون، دبیر و رئیس مجمع به کمیته

·        ارائة پیشنهادهای کارشناسی در خصوص موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان (موراد مربوط به حوزه انرژی) و سایر امور ذیربط

 

کارگروه های تخصصی:

کارگروه عرضه

کارگروه مصرف

کارگروه زنجیره ارزش

کارگروه محیط زیست

کارگروه تجارت و دیپلماسی

کارگروه حکمرانی

کارگروه صنعت

 

اطلاعات تماس کمیته:

آدرس پست الکترونیکی: a.mortezaee@maslahat.ir

نمابر:


4.کمیته تخصصی آمایش سرزمین، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی

رئیس کمیته: آقای دکتر فریبرز محمدی

دبیر کمیته: خانم سمیه حق روستا

وظایف و تشکیلات:

کمیته تخصصی آمایش سرزمین، مدیریت شهری، مسکن و شهرسازی، یکی از کمیته‌های اصلی و تخصصی در حوزه زیربنایی کمیسیون زیربنایی و تولیدی است که فعالیت خود را از سال 1385 آغاز نموده است. رسالت این کمیته، نظارت بر عملکرد اجزای نظام و دستگاه‌های اجرایی از جهت تناسب با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های آمایش سرزمین، مسکن، شهرسازی، مدیریت امور محلی، مدیریت بحران و مقابله با سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، اظهارنظر کارشناسی در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در این حوزه‌ها، بازنگری در سیاست‌های کلی ابلاغی و تدوین و به‌روزرسانی سیاست‌ها و نیز ارائه نظرات مشورتی در ارتباط با قوانین کلان کشور به‌خصوص قوانین توسعه پنج‌ساله کشور در حوزه‌های فوق است.

در این راستا کمیته فعالیت‌های خود را در چهار بخش سازمان‌دهی کرده است:

-       برگزاری نشست‌های تخصصی پیرامون موضوعات روز و سیاست‌های کلی مرتبط

-       انجام پروژه‌های تحقیقاتی با موضوعات شاخص‌سازی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحقق سیاست‌های کلی نظام و بازنگری سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های تحت پوشش کمیته

-       برگزاری جلسات کارگروه‌های علمی و اجرایی به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پیرامون عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شاخص‌های نظارت بر عملکرد آن‌ها و بازنگری در سیاست‌های کلی

-       اظهارنظر در امور ارجاعی از سوی رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی (شامل موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان و سایر امور مربوط به سیاست‌های کلی نظام در حوزه امور تحت پوشش کمیته)

کارگروه‌های تخصصی:

1.      کارگروه مسکن؛2. کارگروه شهرسازی؛3. کارگروه آمایش سرزمین؛ 4.کارگروه پیشگیری از سوانح طبیعی و مدیریت بحران

اطلاعات تماس کمیته:

آدرس پست الکترونیکی:

 نمابر: 66482791

 

 

5.کمیته تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی

رئیس کمیته: آقای دکتر احمد محسنی

دبیر کمیته: آقای علیرضا نورایی

 وظایف و تشکیلات:

کارگروه های تخصصی:

اطلاعات تماس کمیته: 66482791

 

 

6.کمیته تخصصی توسعه روستایی و عشایری

-رئیس کمیته: آقای دکتر محمد تقی آذرشب

- دبیر کمیته: آقای دکتر قوام ملکی

- وظایف و تشکیلات:

کارگروه های تخصصی:

اطلاعات تماس کمیته: 66482791

 

7.کمیته تخصصی محیط زیست

رئیس کمیته : آقای دکتر محمد مجابی

دبیر کمیته : آقای سجاد افروغ

وظایف و تشکیلات :

با توجه به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص محیط زیست ، اهداف اصلی کمیته  ایجاد نظام یکپارچه محیط زیست ، تعیین شاخص های مشخص برای سنجش وضعیت زیست محیطی کشور ، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم ، پیشگیری و ممانعت از انتشار  انواع آلودگی ها ، پایش مستمر و کنترل منابع ، تهیه اطلس زیست بوم کشور، احیاء ، بهسازی و توسعه ی منابع طبیعی تجدید پذیر  و اعمال محدودیت قانونمند در استفاده از منایع  طبیعی و نظارت کلی بر امور سازمانها در مورد محیط زیست و همکاری مستمر با سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .تشکیلات : شامل رئیس ، دبیر ، رؤسای کارگروه ها ، دبیران کارگروه ها و نمایندگان سازمان ها و ارگانهای مربوط با وضعیت محیط زیست کشور

کارگروه های تخصصی:

خاک و پسماند

آب

هوا

تنوع زیستی

آموزش و مشارکت های مردمی

تعاملات ملی و بین المللی

تلفیق و نظارت

اقتصاد محیط زیست

اطلاعات تماس کمیته:

آدرس پست الکترونیکی:

 نمابر: 

 

دبیر کمیسیون دبیرخانه: مرتضی بهزادی

-       آدرس پست الکترونیکی کمیسیون: m.behzadi@maslat.ir

-       نمابر کمیسیون: 66463467