وظایف و ماموریت ها

 كميسيون زيربنايي و توليدي به عنوان يكي از كميسيون‌هاي اصلي مي‌باشد كه براي  تدوین سیاستهای کلی نظام در دو محور امور زيربنايي و امور توليدي كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد، تشكيل شده است.

 
الف ـ امور زيربنايي:
1ـ انرژي (تجديدپذير و تجديدناپذير)، صرفه‌جويي (بخش دولتي، بخش غيردولتي)، نفت و گاز
2ـ منابع طبيعي،‌ جنگلها، آب، خاك (حفظ و بهره‌برداري)، معادن
3ـ حمل‌ونقل و ارتباطات (ترانزيت كالا، مسافر و . . . .) مشترك با امور سياسي و فرهنگي)
4ـ آمايش سرزمين
5ـ اولويتها در توسعه زيربناها
 
ب ـ امور توليدي
1ـ تعيين و اولويت بخشهاي مختلف اقتصادي، كشاورزي، صنعت، مسكن، خدمات و جايگاه هر يك در توسعه اقتصادي و اجتماعي ـ ملاك تعيين اولويتها
2ـ توسعه صنعت و كشاورزي در مناطق مختلف كشور
كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل 6 كميته تخصصي و بهره‌گيري از صاحبنظران و كارشناسان مجرب از مراكز مختلف علمي و دانشگاهي، دستگاهها و سازمان‌هاي دولتي غيردولتي و .... در جهت ايفاي وظائف محوله گام برميدارد.
در اين راستا اهم وظائف كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت ذيل مي‌باشد:
1ـ تهيه سياستهاي كلي پيشنهادي مربوط به امور زيربنايي (انرژي، راه‌وترابري، ارتباطات، آب، معدن، آمايش سرزمين و . . .).
2ـ تهيه سياستهاي كلي پيشنهادي مربوط به امور توليدي (صنعت، كشاورزي، خدمات، مسكن و شهرسازي، اولويت توسعه مناطق، اولويت بخشهاي اقتصادي).
3ـ تهيه سياستهاي كلي پيشنهادي مربوط به امور خاصي كه از طرف رييس محترم و يا دبير محترم مجمع به كميسيون ارجاع مي‌شود؛ مانند سياست‌هاي پيشگيري و كاهش خطرپذيري ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه.
4ـ فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه از طرف رياست محترم مجمع و يا دبير محترم مجمع به كميسيون ارجاع مي‌شود. مانند بررسي صنايع جانبي طرح توسعه نيشكر استان خوزستان.
5ـ تهيه پيشنهادات لازم و كارشناسي در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان (موارد مربوط به حوزه اختيارات كميسيون زيربنايي‌وتوليدي).
6ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران از طريق طراحي و تدوين و متدولوژي نظارت بر سياست‌هاي كلي و  تهيه گزارش سالانه از نحوه اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي (در موارد مربوط به حوزه اختيارات كميسيون زيربنايي‌وتوليدي).
7ـ برگزاري و شركت در نشستهاي علمي و تخصصي، همايش‌ها و اجلاس‌هاي كارشناسي در حوزة فعاليت در جهت انتقال تجربيات و كسب دانش
8ـ تهيه و انتشار گزارشات علمي و مستندات مكتوب سياست‌هاي كلي
9ـ تشكيل جلسات در سطوح راهبردي كشور براي هماهنگي بين سياست‌ها