وظایف و ماموریت ها:

 كميسيون زيربنايي و توليدي با هدف ارائه­ ی مشاوره­ های کارشناسی و اجرای امور پژوهشی در زمینه­ ی مسائل مورد بحث در نشست اصلی مجمع و کمک به تدوین سیاست ­های کلی نظام در دو محور زيربنايي و توليدي تشكيل شده است بدین شرح:

 الف ـ زيربنايي:

1. کمک به تدوین سیاست­ های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی در بخش انرژي (تجديدپذير و تجديدناپذير)، صرفه‌جويي (بخش دولتي، بخش غيردولتي)، نفت و گاز

2. کمک به تدوین سیاست­ های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی در بخش کشاورزی ، حفاظت و بهره برداری از منابع طبيعي،‌ جنگل ها، آب، خاك،

3. کمک به تدوین سیاست­ های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی حمایت از تولید ملی، صنایع، معادن و فناوری.

4. کمک به تدوین سیاست­ های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی حمل‌ونقل و توسعه­ ی دریامحور

5. کمک به تدوین سیاست های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی آمايش سرزمين، مسکن و شهرسازی

ب ـ توليدي

1. تعيين و اولويت بخش هاي مختلف اقتصادي، كشاورزي، تولید، صنعت، معدن، فناوری،  مسكن، خدمات و جايگاه هر يك در توسعه اقتصادي و اجتماعي ـ ملاك تعيين اولويت ها

2. توسعه صنعت و كشاورزي در مناطق مختلف كشور

كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل كميته های تخصصي: «حمایت از تولید ملی، صنایع، معادن و فناوری»؛ «حمل و نقل و توسعه­ ی دریامحور»؛ « انرژی»؛ « آمایش سرزمین،مسکن وشهرسازی »؛ «کشاورزی، آب و منابع طبیعی»؛ «محیط زیست» و«توسعه روستایی و عشایری» بهره‌گيري از صاحبنظران و كارشناسان مجرب از مراكز مختلف علمي و دانشگاهي، دستگاه ها و سازمان‌هاي دولتي غيردولتي و .... در جهت ايفاي وظائف محوله گام بر مي دارد.

بر اين اساس، اهم وظائف كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بدین شرح است:

1. تهيه و تدوین سياست هاي كلي پيشنهادي در حوزه ی زيربنايي (انرژي، حمل و نقل، آب، معدن، آمايش سرزمين و . . .

2. تهيه ­ی سياست هاي كلي پيشنهادي در حوزه­ ی توليدي (صنعت، فناوری، كشاورزي، خدمات، مسكن و شهرسازي، اولويت بخشی به توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

3. تهيه سياست­هاي كلي پيشنهادي درباره­ ی اموری چون: سياست‌هاي پيش گيري و كاهش خطرپذيري ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه كه از طرف رييس و يا دبير محترم مجمع به كميسيون ارجاع مي‌شود؛

4. فراهم آوردن اطلاعات دقيق درباره­ ی مباحث و مسائلي كه از طرف رياست و يا دبير محترم مجمع به كميسيون ارجاع مي‌شود. مانند بررسي صنايع جانبي .

5. ارائه­ ی پيشنهادهای كارشناسي در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان (موارد راجع به حوزه­ ی اختيارات كميسيون زيربنايي‌وتوليدي).

6. نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز 20 ساله­ ی جمهوري اسلامي ايران از طريق طراحي و تدوين سياست‌هاي كلي و  تهيه گزارش سالانه از نحوه اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي (در موارد راجع به حوزه ­ی اختيارات كميسيون زيربنايي‌وتوليدي).

7.برگزاري و شركت در نشستهاي علمي و تخصصي، همايش‌ها و اجلاس‌هاي كارشناسي برای انتقال تجربيات و كسب دانش.

8. تدوین و انتشار گزارش های تخصصی و مستندات سياست‌هاي كلي

9 برگزاری نشست های تخصصی در سطوح راهبردي كشور براي هماهنگي بين سياست‌ها