وظایف و ماموریت ها

  

كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري برحسب ماموريت محوله و اهداف تشكيل آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي وظايفي به شرح زير است:


 - بررسي و اظهار نظر درخصوص مسايل اقتصادي حسب ارجاع كميسيون يا به اقتضاي مسائل روزمطرح در اقتصاد ايران و تنظيم و ارايه گزارش مربوطه 
- بررسي و تنظيم گزارش در خصوص طرح‌ها و لوايح اقتصادي اختلافي مطرح در كميسيون 
-  انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه‌هاي اقتصادي مرتبط با مجمع و به روز كردن داده‌ها و اطلاعات  موجود
 - برقراري ارتباط  با متخصصين اقتصادي به منظور بهره مندي از نظرات آنان
- بررسي و نظارت بر حسن انجام كار محققين و پژوهشگراني كه در امور اقتصادي، با كميسيون همكاري دارند و نيز پيگيري امور اجرايي مربوط به قراردادهاي تحقيقاتي با نظر و همكاري دفتر كميسيون 
- بررسي و تنظيم گزارش و اظهارنظر در خصوص امور پولي و بانكي ارجاع شده به كميسيون يا مسائل روز مطرح شده در اين خصوص 
-  بررسي و تنظيم گزارش در خصوص طرح‌ها و لوايح و قوانين پولي و بانكي كشور و نيز موارد اختلافي كه در اين زمينه به كميسيون ارجاع داده مي‌شود
- انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه پولي و بانكي مرتبط با كميسيون و به روز كردن داده‌ها و اطلاعات در اين زمينه 
-  برقراري ارتباط با متخصصين امور پولي و بانكي به منظور بهره مندي از نظرات آنان
- بررسي و تنظيم گزارش و اظهارنظر در خصوص امور بازرگاني (داخلي – خارجي) ارجاع شده به كميسيون يا مسائل روز مطرح شده در اين خصوص 
-  بررسي و تنظيم گزارش در خصوص طرح‌ها و لوايح بازرگاني (داخلي – خارجي) و نيز موارد اختلافي كه در اين زمينه به كميسيون ارجاع داده مي‌شود
-  انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه بازرگاني (داخلي – خارجي) مرتبط با كميسيون و به روز كردن داده‌ها و اطلاعات موجود در اين زمينه
-   برقراري ارتباط با متخصصين امور بازرگاني (داخلي – خارجي) يه منظوربهره مندي از نظرات آنان
-   بررسي و نظارت بر حسن انجام كار محققين و پژوهشگراني كه در زمينه بازرگاني (داخلي – خارجي) با كميسيون همكاري مي‌كنند
-  بررسي در خصوص طرح‌ها و لوايح اختلافي از بعد نظام اداري
-  بررسي و نظارت بر حسن انجام كار محققين و پژوهشگران در زمينه امور اداري 
- بررسي و تحليل نظام اداري دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي حسب ارجاع كميسيون
- بررسي و تنظيم گزارش هاي تخصصي و اظهار نظر در خصوص بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري، بازار بورس، موارد ارجاعي به مجمع و يا مسائل روز مطرح شده در اين خصوص
- بررسي و تنظيم گزارش در خصوص طرح‌ها و لوايح و قوانين بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري و بازار سهام كشور و نيز موارد اختلافي كه در اين زمينه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده مي‌شود
- انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري(مرتبط با مجمع تشخيص مصلحت) و به روز كردن داده‌ها و اطلاعات موجود در اين زمينه
-  برقراري ارتباط با متخصصين امور بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري به منظور بهره مندي از نظرات آنان
-  بررسي و تنظيم گزارش هاي تخصصي در خصوص طرح‌ها و لوايح اختلافي مطرح در كميسيون
-  بررسي و تنظيم گزارش در خصوص نظام حقوقي دستگاه‌هاي تجاري يا دستگاه‌هاي مرتبط با امور تجاري حسب ارجاع كميسيون
 -  بررسي و تنظيم گزارش در خصوص نكات حقوقي مرتبط با امور تجاري، قوانين و مقررات تجاري داخلي يا خارجي و نيز تغيير و تحولات قوانين تجاري جاري داخلي يا خارجي حسب ارجاع كميسيون
 -  تنظيم قرارداد با پژوهشگران و پيگيري قراردادهاي معوقه
- تهيه فهرست كامل نرم‌افزارهاي اقتصادي
-  نگارش برنامه‌هاي مورد نياز كميسيون
-  رفع عيوب نرم‌افزاري و سخت‌افزاري رايانه هاي كميسيون 
- تهيه فهرست كامل پايگاه هاي اطلاع رساني الكترونيكي در زمينه هاي اقتصادي
-  تكميل و ارتقاء نرم‌افزار فراهم‌سازي اطلاعات و ساير نرم‌افزارها
-   تهيه بانك اطلاعات اقتصادي كشور 
 -  آشنايي كامل به آثار منتشره (كتب، مقالات، پايان‌نامه‌ها، سمينارها و گزارش ها و ...) در مورد اقتصاد ايران، مسايل پولي و مالي، بازرگاني داخلي و خارجي و نيز آشنايي با بازارهاي مالي و سرمايه گذاري