کمیته ها

  • اقتصاد و تلفیق
  • مدیریت و نظام اداری
  • پولی ، بانکی و بیمه
  •  بودجه
  • بازرگانی
  • اصل 44
  • بازار سرمایه