وظایف و ماموریتها
 
1. فراهم آوردن موجبات برقراری ارتباط با سازمانها، ارگانها، نخبگان، دانشگاهیان و صاحبنظران و مراکز پژوهشی و کارشناسی کشور و تقویت بعد کارشناسی و پژوهشی کمیسیون و ایجاد کانون تفکر به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی، کارشناسی، پژوهشی و اجرائی کشور در زمینه‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی.
2. انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی کارشناسی در مورد موضوعات ارجاع شده از سوی رییس و دبیر مجمع و ارائه نظریه‌ها و پیشنهادهای مستند به نحو جامع و مانع با امعان نظر به کلیة ابعاد و آثار متصور در سطح کلان.
3. مطالعه، تحقیق و تهیه پیش‌نویس سیاستهای کلی پیشنهادی مربوط به بخشهای مختلف امور سیاسی،‌ دفاعی و امنیتی، همچنین امور خاصی که از سوی مقامات صلاحیتدار به کمیسیون ارجاع می‌شود و تهیه مستندات آنها.
4. ارائه مشاوره در زمینه سیاسی، دفاعی و امنیتی به مقامات صلاحیتدار در حوزة وظایف و مأموریتهای محوله.
5. فراهم آوردن اطلاعات دقیق و گردآوری منابع مرجع و مورد نیاز در خصوص مباحث و مسائل مربوط به مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی که از سوی رییس و دبیر مجمع ارجاع می‌شود و عندالزوم ارائه راهکارهای مناسب حسب ضرورت.
6. بررسی کارشناسی مربوط به موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از بعد فعالیتهای کمیسیون و تهیه گزارشهای لازم در این زمینه.
7. انجام بررسیهای کارشناسی مستمر پیرامون معضلات و اختلافات قابل پیش‌بینی به منظور فراهم ساختن زمینه‌ها و شرایط لازم تصمیم‌گیری مؤثر و بموقع کمیسیونهای اصلی مجمع حسب نظر رییس و یا دبیر مجمع.
8. تعیین شاخصها و نماگرهای نظارت و جمع‌آوری سایر اطلاعات لازم از نحوه اجراء دقیق سیاستهای کلی نظام در حوزه مأموریت کمیسیون و همکاری و مشارکت با کمیسیون نظارت در جهت نظارت بر حسن اجرای مصوبات.
9. انجام بررسیهای کارشناسی به منظور تعدیل، تکمیل و یا اصلاح سیاستهای ابلاغی و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد جهت تدوین سیاستهای کلی جدید متناسب با زمان و مکان.
10. تهیه و تنظیم و جمعبندی گزارش کمیته‌های تخصصی جهت طرح در کمیسیون اصلی مجمع و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح.
11. تهیه و انتشار گزارشهای علمی و پژوهشی و مستندات مکتوب پیرامون مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی حسب نظر رییس و دبیر مجمع.
12. برگزاری همایشها و سمینارهای مختلف در حوزة فعالیت با هماهنگی دفتر همایش و پژوهش و شرکت در جلسات و نشستهای علمی و تخصصی.
13. ایجاد ارتباط مستمر با اداره کل امور اجرائی کمیسیونها در خصوص بررسی عملکرد و چگونگی پیشرفت کار پروژه‌ها جهت تخصیص اعتبار و تداوم انجام کار.
14. پایش مستمر و سیاست پژوهی در افق سیاستهای کلی نظام و سند چشم‌انداز در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و تهیه پیش‌نویس سیاستهای کلی نظام در حوزه مذکور.
15. بررسی تطبیقی مفاد کنوانسیونها، معاهدات بین‌الملل و مصوبات الحاق به آنها از نظر تناظر با سیاستهای کلی نظام در حوزه مرتبط.
16. گرد‌آوری و تجمیع و تسهیل بانک اطلاعاتی در حوزه سیاسی،‌دفاعی، امنیتی و مبارزه با قاچاق و روابط بین‌الملل و اطلاع‌رسانی به مقامات ذیصلاح مجمع و نظام.
17. تحلیل مستمر و کلان بخشهای اجرائی و نهادهای مسئول کشور در امور سیاسی، دفاعی، امنیتی،‌ روابط بین‌الملل و مبارزه با قاچاق و تدوین و ارائه گزارش‌های منظم و نوبه‌ای و انعکاس به مراجع صلاحیتدار.
18. ارائه پیشنهادها به منظور تعدیل و تکمیل و یا اصلاح سیاستهای قبلی با توجه به ارزیابی واقعی و منظم و آگاهی از استانداردها و بازخورد مصوبه‌های ابلاغی در این خصوص و اطلاعات مکتسبه‌ از رصد و نظارت کلان بر سیاستهای ابلاغی با همکاری کمیسیون نظارت.
19. انجام سایر اموری که از طریق مقام مافوق ارجاع می‌گردد.