کمیته ها
  • سیاست خارجی
  • سیاست داخلی
  • اطلاع رسانی
  • امنیت
  • دفاعی
  • شوراها و مدیریت شهری
  • مبارزه با قاچاق