پیشینه

       كميسيون حقوقي و قضايي  يكي از كميسيون هاي دائمي و اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه بر اساس ماده چهار آيين نامه داخلي مجمع به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه در مجمع مطرح مي شوند و آماده سازي آن ها براي تصميم گيري و نيز بهره گيري كامل از آخرين فرآورده هاي كارشناسي دستگاه هاي مسئول دولتي و استفاده از تحقيقات كاربردي، توسعه‌اي و بنيادي موسسات پژوهشي كشور از سال1376 تشكيل گرديده است. 

      كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه  نيز متناظر با كميسيون دائمي براساس ماده 33 آيين نامه داخلي به منظور ارزيابي گزارشهاي دستگاههاي مسئول دولتي و تهيه گزارشهاي كارشناسي لازم جهت طرح در كميسيون اصلي تشكيل شده است.
      در جلسات هفتگي اين كميسيون، هيئت علمي آن متشكل از صاحبنظران امور حقوقي و قضايي از جمله اساتيد دانشگاه، قضات ديوان عالي كشور و وكلاي دادگستري موضوعات ارجاعي به كميسيون را بررسي و در خصوص آنها اظهارنظر و گزارش کارشناسی تهیه مي نمايند، این جمع بندی ممکن است جهت ارزیابی و اظهار نظر صاحبنظران برجسته نیز ارسال گردد و گزارش تدوین شده نهایی در کمیسیون اصلی مطرح می گردد.