کمیته ها
  •  تقنین و قانونگذاری
  • حقوق بین الملل
  • حقوق عمومی
  • جزا و جرم شناسی
  • حقوق خصوصی