وظایف و ماموریت ها
 

 هدف :
  
كميسيون علمي - راهبردي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف «هدايت و زمينه‌ سازي ايجاد درك مشترك و مشاركت  ملي براي تحقق
چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران» تشكيل شده است.
 
 شرح وظايف:
  
1-راهبري تبيين اصول ومباني، مفاهيم، مفروضات و محورهاي اساسي سند چشم‌انداز
2- پاسخ به پرسش‌ها و رفع ابهام‌ها پيرامون سند چشم‌انداز
3- راهبري فعاليتهاي مرتبط با آگاهي بخشي و ايجاد باور، عزم و بسيج ملي
4- راهبري فعاليتهاي مرتبط به تهيه الزامات، شاخصها
5- نظارت بر تهيه و تبيين اهداف مرحله‌اي و تبيين ماموريتهاي برنامه‌هاي توسعه
6- راهبري در نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف چشم‌انداز
7- انجام وظايف محوله از طرف مجمع
 
•  منظور از راهبري عبارت است از : هدايت فكري و محتوايي.
 
برنامه‌ها و فعاليتهاي كميته دولت و مردم:
برنامه ها : 
ـ تبيين نظريه دولت و روابط بين دولت و مردم در الگوي توسعه 
ـ تعيين حدود ثغور بخش دولتي و غير دولتي
ـ تبيين نقش رهبري و دولت و مردم در تحقق اهداف چشم‌انداز
ـ ايجاد وفاق عمومي براي تحقق اهداف چشم‌انداز
 فعاليت‌ها:
1ـ تبيين مفاهيم اساسي دولت، مردم، بخش دولتي و غير دولتي و… 
2ـ تعيين الگو و چارچوبهاي لازم جهت ايفاي نقش مناسب توسط مردم و دولت در راستاي  تحقق اهداف سند چشم‌انداز
3ـ تعيين چارچوبهاي لازم جهت راهبري فعاليتهاي مرتبط به آگاهي بخشي و ايجاد باور، عزم  و بسيج ملي در تحقق اهداف چشم‌انداز
4ـ راهبري در تهيه پاسخ‌هاي لازم براي سوالات موجود در زمينه سند چشم انداز و رفع ابهامات مردم در اين زمينه 
 
برنامه‌ها و فعاليت‌هاي كميته سياست خارجي :
برنامه‌ها: 
ـ برنامه تحقق چشم انداز در بعد سیاست خارجی
ـ راهبری یا هدایت سیاست های کلان در مسیر تحقق مفاهیم اصلی چشم انداز
- طراحی فرایند تحقق سیاست های کلان جهت نهایی سازی اهداف سیاست خارجی چشم انداز
فعاليت‌ها:
1ـ تبيين مباني و اصول،‌ مفاهيم و محورهاي اساسي سند چشم‌انداز در حيطه سياست خارجي 
2ـ تهيه پاسخ براي پرسشها و رفع ابهام‌ها، پيرامون سند چشم‌انداز در زمينه سياست خارجي
3ـ تعيين حدود و ثغور و چگونگي نيل به ويژگي زير در دوره سند چشم‌انداز.
ـ (جامعه ايراني) داراي تعامل سازنده و موثر با جهان اسلام بر اساس اصول عزت  ، حكمت و مصلحت خواهد بود.
4ـ تعيين چارچوبهاي لازم جهت راهبري فعاليتهاي مرتبط به تهيه الزامات و شاخصها نظارت بر تهيه و تبيين اهداف مرحله‌اي و تبيين ماموريتهاي برنامه‌هاي توسعه در حيطه سياست خارجي و حسن اجراي اهداف چشم‌انداز در اين زمينه.
 
برنامه‌ها و فعاليت‌هاي كميته سياسي
برنامه‌ها:
ـ تعيين چگونگي الهام‌بخشي در جهان اسلام
ـ چگونگي حفظ هويت اسلامي و انقلابي
ـ مردمسالاري ديني
فعاليت‌ها:
1ـ تبيين اصول و مباني و مفاهيم ومفروضات در زمينه ابعاد سياسي سند چشم‌انداز
2ـ تهيه پاسخ‌هاي مناسب براي سوالات و رفع ابهامات در خصوص جنبه‌هاي سياسي سند چشم‌انداز
3ـ تعيين چارچوبهاي لازم به منظور راهبري فعاليتهاي مرتبط به تهيه الزامات و شاخصها، نظارت بر تهيه و تبيين اهداف مرحله‌اي و تبيين ماموريتهاي برنامه‌هاي توسعه، حسن اجرا و تحقق اهداف چشم‌انداز.
4ـ تبيين روشها و الگوهاي لازم جهت دست يافتن به ويژگيهاي سياسي مندرج در سند چشم‌انداز به شرح زير:
ـ الهام‌بخش، فعال و موثر بودن در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذاري بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني‌(ره) 
ـ حفظ و تقويت هويت اسلامي وانقلابي
ـ امن، مستقل و مقتدر بودن با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت 
 
برنامه‌ها و فعاليتهاي كميته اجتماعي :
برنامه‌ها: 
ـ رويكردهاي اجتماعي مناسب چشم‌انداز
ـ فرصت‌هاي برابر، عدالت اجتماعي
 فعاليت‌ها :
1ـ تبيين اصول، مباني و محورهاي اساسي اجتماعي سند چشم‌انداز
2ـ تهيه پاسخ براي سوالات و ابهامات موجود در زمينه سند چشم‌انداز
3ـ تعيين چارچوب براي فعاليتهاي مرتبط با آگاهي بخشي و ايجاد باور، عزم و بسيج ملي
4ـ تعيين و پيشنهاد الگوي رسيدن به ويژگي جامعه مورد نظر در افق چشم‌انداز از نظر اجتماعي مطابق با سندچشم‌انداز از قبيل:
ـ داشتن جامعه‌اي برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد و تبعيض 
ـ بهره‌مند از محيط زيست مطلوب
ـ فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
5- تعيين چارچوبهاي لازم جهت نظارت بر تهيه و تبيين اهداف مرحله‌اي و تبيين ماموريتهاي برنامه‌هاي توسعه و حسن اجراء آنها
 
برنامه‌ها و فعاليت‌هاي كميته فرهنگي :
برنامه‌ها: 
ـ تبيين مفهوم و چگونگي دستيابي به: 
ـ هويت اسلامي وانقلابي 
ـ الهام بخشي در جهان اسلام
ـ ديگر مولفه‌‌هاي فرهنگي سند چشم‌انداز
فعاليت‌ها:
1ـ تبيين اصول، مباني و محورهاي اساسي فرهنگي سند چشم‌انداز 
2ـ تهيه پاسخ براي سوالها و ابهامهاي موجود در زمينه سند چشم‌انداز
3ـ ارائه چارچوب پيشنهادي براي فعاليتهاي مرتبط با آگاهي بخشي و ايجاد باور، عزم و بسيج ملي
4ـ تعيين و پيشنهاد الگوي رسيدن به ويژگي جامعه مورد نظر در افق چشم‌انداز از نظر فرهنگي با توجه به:
الف‌ـ مسئله‌شناسي
ب‌ـ منابع فرهنگي
ج‌ـ مولفه‌هاي فرهنگي سند چشم‌انداز
5ـ تهيه چارچوبهاي لازم براي تعيين شاخصهاي كمي در موضوع فرهنگ متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز
6ـ تعيين چارچوبهاي لازم جهت نظارت بر تهيه و تبيين اهداف مرحله‌اي و تبيين ماموريتهاي برنامه‌هاي توسعه و حسن اجراي آنها
 
برنامه‌ها و فعاليت‌هاي كميته علمي و فناوري
برنامه‌ها:
ـ تبيين و چگونگي توسعه علمي و فناوري در داخل كشور جهت رسيدن به جايگاه اول منطقه
فعاليت‌ها :
1ـ تبيين مفاهيم مربوط به اول بودن در منطقه از نظر علمي‌ـ فناوري
2ـ راهكارها و تعيين الگوي مناسب براي رسيدن به جايگاه اول علمي‌ـ فناوري در منطقه
3ـ تعيين خطوط راهنما برنامه‌هاي توسعه جهت نيل به جايگاه اول علمي‌ـ فناوري در منطقه در دوره سند چشم‌‌انداز
4ـ تعيين شاخصها والزامات مربوط به علم و فناوري براي كنترل و ارزيابي اقدامات و فعاليتهاي انجام شده در راه رسيدن به جايگاه اول علمي فناوري در منطقه
5ـ بررسي و ارائه مفاهيم و محورهاي اساسي و راهكارهاي مناسب در مورد ويژگيهاي توسعه ( كه در سند چشم‌‌انداز آمده است) به شرح زير:
    1-5- دست يافته به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توسعه علم
    2ـ5- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي 
6ـ تعيين يك مركز علم سنجي در منطقه با سرپرستي جمهوري اسلامي ايران
 
برنامه‌ها و فعاليتهاي كميته اقتصادي
برنامه‌ها: 
ـ بحث و بررسي جنبه‌هاي اقتصادي چشم‌انداز
ـ تبيين جايگاه اول اقتصادي مورد نظر چشم‌انداز و نحوه تحقق آن در منطقه و ابعاد آن
فعاليت‌ها: 
1ـ تبيين و تشريح مفاهيم، اهداف كمي، مشخصه‌ها و ويژگيهاي اول بودن از نظر اقتصادي در منطقه
2ـ سنجش جايگاه و رتبه‌ كشورهاي منطقه در حال و آينده از نظر شاخصهاي اقتصادي در سند چشم انداز
تبصره: تعيين شاخصهاي كمي كلان از قبيل نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم و كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه ضروري است. 
3ـ تعيين راهكارها و ماموريتهاي برنامه‌هاي توسعه به منظور نيل به جايگاه اول اقتصادي در منطقه در دوره سند چشم‌‌انداز
تبصره: وظايف فوق با لحاظ نمودن ويژگيهاي: 
ـ دست‌يابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل و … انجام مي‌شود.
4ـ تهيه پاسخ براي پرسش‌ها و ابهامها پيرامون مباحث و جنبه‌هاي اقتصادي چشم‌انداز
 
برنامه‌ها و فعاليتهاي كميته توسعه
برنامه: 
ـ تبيين توسعه‌يافتگي و ارائه الگوي مناسب توسعه براي تحقق سند چشم‌انداز با ملاحظه آرمانهاي انقلاب اسلامي، قانون اساسي، نظرات حضرت امام (ره) مقام معظم رهبري و نخبگان 
فعاليت‌ها: 
1ـ تبيين اصول و مباني، مفاهيم و مفروضات توسعه و توسعه‌يافتگي
2ـ تعيين الگوي توسعه متناسب با چشم‌انداز خاص ايران 
3ـ تعيين الگوي توسعه متناسب با چشم‌انداز در جهان اسلام
4ـ پاسخ به پرسش‌ها و رفع ابهامهاي موجود در زمينه: ويژگيهاي توسعه ‌يافتگي، تناسب داشتن با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي ايران، متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي ملي و انقلابي بودن، تاكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي و حفظ آزادي‌هاي مشروع و حفظ كرامت وحقوق انسانها داشتن، بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي
5ـ ارائه چارچوبهاي پيشنهادي لازم در تهيه الزامات و شاخصهاي توسعه‌يافتگي
6ـ راهبري تدوين محورها و ماموريتهاي برنامه‌هاي توسعه و پيشنهاد آنها به كميسيون علمي‌ ـ راهبردي تحقق چشم‌انداز
7ـ تعيين چارچوبهاي لازم براي نظارت بر حسن اجرا و ميزان و چگونگي تحقق اهداف چشم‌انداز