بررسی میزان اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، امروز با حضور اکثریت اعضا و معاونین اول رییس جمهور و رییس قوه قضائیه ، تشکیل جلسه داد.

آشنایی با کمیسیون

تماس با کمیسیون

 

 

 تاریخچه کمیسیون
 
      کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان کشور با عنوان کمیسیون موارد خاص در سال 1379 به ریاست دکتر محسن رضایی و دبیری دکتر محمّد اخباری تشکیل شد.
دو سال بعد سیدمحمّد جهرمی به عنوان دبیر کمیسیون منصوب و در سال 1382 این مسئولیت بر عهده دکترعلی مبینی‌دهکردی قرار داده شد.
       از سال 1383 دکتر محمّدابراهیم مداحی به عنوان دبیر کمیسیون موارد خاص عهده‌دار این مسئولیت شدند.
       متناظر با کمیسیون صحن، کمیسیون دبیرخانه هم به ریاست دکتر محمّدابراهیم مداحی تشکیل و در قالب سه کمیته نخبگان، قومیت‌ها و خرده‌فرهنگ‌هاکمیته پیگیری و ارزیابی تحقق سندچشم‌انداز و سیاست‌های کلان و کمیته تبلیغ، ترویج و آموزش سندچشم‌انداز و سیاست‌های کلان شروع به فعالیت نمودکه کمیته امور مناطق و استان‌ها نیز در سال 1388 به این کمیسیون افزوده شد.
       با توجه به فعالیت عمده این کمیسیون در موضوعات سندچشم‌انداز و نخبگان و توفیقات کمیسیون در امور فوق سال 1389 نام کمیسیون به کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان تغییر یافت.
 

انتشارات و گزارش ها