رییس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع

 
علی احمدی

سوابق: 

- عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) 
- رئیس دانشگاه امام حسین فارس
- رئیس بخش حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه ازاد شیراز بین سالهای 75تا79
- نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی وعضوکمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم
- رئیس هیات تحقیق وتفحص از روند داوری ایران وامریکا(لاهه)
- رئیس کمیته سیاست داخلی  و جانشین کمیسیون سیاسی دفاعی وامنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام