پیشینه 
 
 كميته امور بانوان و جوانان، آذرماه سال 1376 در اجراي ماده 33 آيين نامه داخلي مجمع و همزمان با تجديد سازمان دبيرخانه مجمع به منظور بررسي و مطالعات تخصصي در خصوص زنان و جوانان تشكيل شد. براساس حكمي از سوي دبير مجمع، خانم ليلي بروجردي به عنوان رييس كميته تعيين و نيز چهار نفر از خانمها، به عضويت در آن درآمدند كه از آن تاريخ تاكنون با كميته همكاري داشته اند.
 استقلال كميته :
در تجديد سازمان دبيرخانه، كميسيون هاي دبيرخانه متناظر با كميسيون هاي اصلي مجمع تشكيل شدند و كميته زنان و جوانان به عنوان زيرمجموعه كميسيون علمي، فرهنگي و آموزشي دبيرخانه شروع به فعاليت كرد . باتوجه به ويژگي موضوعات زنان و جوانان و ارتباط آن با مسائل اقتصادي و سياسي و حقوقي و نيز با  استناد به  تاسيس نهادهاي مستقل زنان در سه قوه (دفتر امور زنان در قوه مجريه، دفترامور زنان در قوه قضائيه و كميسيون زنان و خانواده در مجلس شوراي اسلامي) به پيشنهاد رييس كميته و موافقت دبير مجمع، «كميته خاص زنان و جوانان» به صورت كميته خاص و مستقل در دبيرخانه تشكيل شد. مقرر شد، اين كميته ضمن تدوين پيش نويس سياستهاي كلي حقوق زنان، جوانان (مسكن، اشتغال، ازدواج و ... ) و همچنين اوقات فراغت و ورزش، به ديگر كميسيون هاي دبيرخانه نيز در تدوين سياستهاي مرتبط با مسائل زنان و جوانان نظر كارشناسي تخصصي ارائه دهد . 
پيشنهاد اضافه كردن عنوان « زنان » به فهرست عناوين سياستهاي كلي :
همكاري كميته با كميسيون حقوقي دبيرخانه، به منظور تدوين سياستهاي «حقوق زنان»، به اين جمع بندي رسيد كه عنوان « حقوق زنان » ( در فهرست عناوين سياستهاي كلي ) به تنهايي قابليت پوشش دادن به همه مسائل ضروري در تدوين سياستهاي كلي زنان را ندارد. لذا كميته در ملاقات با  آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس محترم و دكتر رضايي دبير محترم مجمع در سال 80  پيشنهاد كرد، با توجه به فقدان عنوان «زنان» در فهرست عناوين سياستهاي كلي، عنوان « زنان » به اين فهرست اضافه شود. رييس محترم مجمع نيز ضمن تأييد اين پيشنهاد، دستور فرمودند كه كميته به انجام مطالعه و تدوين سياستهاي پيشنهادي « زنان » بپردازد تا در موقع مقتضي اين پيشنهاد به همراه موضوعات ديگربه مقام معظم رهبري تقديم گردد . 
 جایگاه مسائل زنان در سطوح عالی مستشاری کشور
تشكيل كميته امور بانوان و جوانان «در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام» در اولين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري  اسلامي ايران گزارش شده  است. اين گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه  و سازمان ملل در سال 1378 تهيه و منتشر  شده است. در اين گزارش آغاز به فعاليت «كميته خاص زنان و جوانان» به عنوان اقدامي موثر در  تقويت مكانيزم هاي نهادين زنان و توانمندسازي زنان در سطوح عالي سياستگذاري و مستشاري جمهوري اسلامي ايران معرفي گرديده است 1.
-
 1-گزارش توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران « فصل 7 » ، «زنان » ، انتشارات سازمان  برنامه و بودجه و سازمان ملل . آذر 1378،ص146