وظایف و ماموریت ها

كميته امور بانوان و جوانان، در راستاي اهداف دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف تدوين و پيشنهاد سياستهاي كلي نظام به منظور تحقق آرمان هاي مقدس انقلاب اسلامي و ارائه نظرات مشورتي جهت رفع اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و حل معضلات نظام در خصوص دو قشر زنان و جوانان به دبيرخانه مجمع، كميسيونها، دبير محترم و رييس محترم مجمع تشکیل شده است.
 
وظايف كميته :
با اقتباس از وظايف دبيرخانه و كميسيون ها، وظايف كميته به سه بخش تقسيم مي شود كه به شرح زير است :
1) پيشنهاد سياستهاي كلي زنان، جوانان، خانواده، اوقات فراغت، ورزش 
2) ارائه نظر در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان با موضوع زنان و جوانان 
3) ارائه نظر كارشناسي در خصوص زنان و جوانان به رييس، دبير و كميسيون هاي دبيرخانه و مجمع 
 
شرح وظايف :
- تهيه پيش نويس سياستهاي كلي زنان، جوانان، ورزش، اوقات فراغت و خانواده جهت ارائه به كميسيونهاي اصلي
 - ارائه نظر در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان با موضوع زنان و جوانان 
-   ارائه نظرات و گزارشهاي تخصصي در موضوعات زنان و جوانان مورد درخواست رياست محترم مجمع و دبير و كميسيونها
-   انجام مطالعات و بررسيهاي كارشناسي به منظور تقويت و جامعيت بخشيدن به ابعاد تخصصي و علمي سياستهاي كلي پيشنهادي
-  گردآوري كليه مطالعات و تحقيقات و نظرات موجود در كشور در موضوعات مطروحه
-  انجام مطالعات تطبيقي و مقايسه اي با كشورهاي مسلمان و ديگر كشورها
-   برقراري ارتباط مستمر با مراكز مختلف پژوهشي و علمي و دعوت از متخصصين و صاحب نظران و تشكيل گروههاي تخصصي 
-  ارائه نظر و تشكيل جلسات مشترك با كميسيونهاي دبيرخانه در خصوص موضوعات مرتبط با زنان و جوانان
-  حضور در كميسيونهاي اصلي و دفاع از پيش نويس سياستهاي كلي يا موارد اختلافي
-  برگزاري نشستها و سمينارهاي تخصصي زنان و جوانان در حيطه وظايف كميته و دبيرخانه
-  نظارت بر تحقق سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و بررسي و ارزيابي تبعات و آثار اجراي سياستهاي كلي مصوب