کمیته مقابله با عرضه
کمیته کاهش تقاضا
کمیته روابط بین الملل
کمیته حقوقی و قضایی
کمیته نظارت و تدوین شاخص ها
کمیته قاچاق کالا و ارز
کمیته قاچاق انسان و سلاح