پیشینه

 

   كميته خاص محيط زيست در بهمن ماه سال1392 در راستاي اهداف دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و عنايت به اصل پنجاهم قانون اساسي با هدف تدوين و پيشنهاد سياستهاي كلي محيط زيست وارايه نظرات مشورتي به اركان آن، در اجراي ماده 33 آيين نامه داخلي مجمع به منظور ارزيابي گزارشهاي دستگاه هاي دولتي جهت طرح در كميسيون هاي مجمع تشكيل شد.