وظایف و ماموریت ها 


 الف - وظايف اساسي كميته
 

- پيشنهاد سياستهاي كلي محيط زيست و چگونگي حل معضلات زيست محيطي
- تشخيص مصلحت هاي زيست محيطي و ارايه نظر در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان با موضوع محيط زيست
- مشاوره در امور محيط زيست و اظهار نظر كارشناسي در خصوص مسايل زيست محيطي به رييس، دبير و كميسيون هاي دبيرخانه مجمع
- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي مصوب محيط زيست

ب – شرح وظايف


- تهيه پيش نويس سياستهاي كلي محيط زيست 
- تدوين راهبرد، راهكار و شاخص ها جهت عملياتي شدن سياست هاي كلي
- تهيه گزارش سالانه از نحوه اجرا و پيشرفت سياست هاي كلي 
- بررسي و تنظيم گزارش هاي تخصصي طرح ها و لوايح اختلافي با موضوع محيط زيست
- بررسي و تحليل عملكرد دستگاه هاي دولتي و غير دولتي در زمينه محيط زيست بر حسب ضرورت
- بررسي و اظهار نظر در خصوص مسايل محيط زيست حسب ارجاع يا به اقتضاي مسايل روز مطرح
- برقراري ارتباط كاري با مراكز مختلف پژوهشي، علمي و متخصصين صاحب نظر محيط زيست به منظور بهره مندي از نظرات آنان
- برگزاري نشست هاي علمي و تخصصي، همايش و اجلاس هاي مرتبط هم انديشي در حيطه وظايف كميته در جهت انتقال تجربيات و كسب دانش
- ارايه مشاوره در خصوص موضوعات محيط زيست مورد درخواست 
- اظهار نظر و تشكيل جلسات مشترك با كميسيون ها در خصوص مسايل محيط زيست
- نظارت بر اجراي سياست هاي كلي محيط زيست ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
- راهبري فعاليت هاي مرتبط با آگاهي بخشي و ايجاد باور عمومي و عزم ملي در خصوص رعايت پيشگيري از تخريب محيط زيست و احياي منابع زيستي
- راهبري در نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه
- انجام ساير وظايف محوله از طرف مجمع