-١ كارگروه آب به رياست جناب آقای دکتر رضا مکنون (استاد تمام دانشگاه صنعتی امیر کبیر و نائب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار)

٢-كارگروه تنوع زيستي به رياست جناب آقای دکتر نعمت اله خراسانی (استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر گروه تنوع زیستی علوم وتحقیقات)

٣- كارگروه تعاملات بين المللي به رياست جناب آقای دکتر فرهاد دبیری (مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضوهیات مدیره صندوق ملی محیط زیست)

٤- كارگروه خاك و مديريت پسماند به رياست جناب آقای دکترسید جلال الدین شایگان​​ (استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و رئیس شاخه محیط زیست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی)

٥ - كارگروه محيط زيست شهری به ریاست جناب آقای مهندس علیرضا جاوید (شهردار منطقه 4 تهران بزرگ).

٦-كارگروه وضعيت محيط زيست به رياست جناب آقای دکتر مجید مخدوم (استاد تمام دانشگاه تهران و رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران)

٧- کارگروه هوا به رياست جناب آقای دکتر یوسف حجت عضو شورایعالی محیط زیست​ ​و رئیس دانشکده مکانیک دانشگاهتربیت مدرس​

 

8- کارگروه اقتصاد محیط زیست به ریاست خانم دکتر زهرا عابدی (مدیر گروه اقتصاد محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)